خدمات آموزشی

16 پیام مسیح را در میان شما پرباران ساکن کنید، زیرا با مزامیر، سرودها، و سرودهای روح، یکدیگر را با تمام حکمت تعلیم و نصیحت می‌کنید و در دل خود با شکرگزاری برای خدا می‌خوانید. کولسیان 3:16

هدف ما آموزش حقیقت به بچه هاست. این کار با آموزش تاریخ و کلام خدا به آنها انجام می شود. با آنها زندگی دوران باستان را مرور می کنیم. و با افزایش آگاهی خود، آماده آموزش نسل های بعدی خواهند شد.

ما معتقدیم که کتاب مقدس ما را از نور به روشنایی راهنمایی می‌کند، بنابراین تلاش می‌کنیم به کودکان به درستی آموزش دهیم. به آنها محبت خدا را می دهیم. زیرا آنها می توانند این عشق و علاقه را به جامعه خود منتقل کنند که دستاورد بزرگی است.

دعا، همکاری و همراهی شما می تواند مسیر ما را تسهیل کند. تا بتوانیم به هدف مشترک خود که تسبیح نام خدا در سراسر جهان است برسیم.

اما چون عیسی این را شنید، به آنها گفت، آنها که سالم هستند به پزشک نیاز ندارند، بلکه بیماران. «مت 9:12» KJV

وجود بیمارستان ها، کادر درمانی و خدمات پزشکی حق مسلم همه انسان های روی زمین است.

پروردگار ما به ما دستور می دهد: به دیگران کمک کنید تا به وسیله شما مردم جهان محبت من را بشناسند.

لذا با حمایت داوطلبان و خیرین نیاز مناطق محروم به خدمات درمانی را تامین می کنیم. تلاش می کنیم با راه اندازی بیمارستان های ثابت یا سیار، مناطق محروم را به کادر درمانی و خدمات درمانی، پزشکی و غیره مجهز کنیم.

خدمات پزشکی

کمک های غذایی

16 پیام مسیح را در میان شما پرباران ساکن کنید، زیرا با مزامیر، سرودها، و سرودهای روح، یکدیگر را با تمام حکمت تعلیم و نصیحت می‌کنید و در دل خود با شکرگزاری برای خدا می‌خوانید. کولسیان 3:16

هدف ما آموزش حقیقت به بچه هاست. این کار با آموزش تاریخ و کلام خدا به آنها انجام می شود. با آنها زندگی دوران باستان را مرور می کنیم. و با افزایش آگاهی خود، آماده آموزش نسل های بعدی خواهند شد.

ما معتقدیم که کتاب مقدس ما را از نور به روشنایی راهنمایی می‌کند، بنابراین تلاش می‌کنیم به کودکان به درستی آموزش دهیم. به آنها محبت خدا را می دهیم. زیرا آنها می توانند این عشق و علاقه را به جامعه خود منتقل کنند که دستاورد بزرگی است.

دعا، همکاری و همراهی شما می تواند مسیر ما را تسهیل کند. تا بتوانیم به هدف مشترک خود که تسبیح نام خدا در سراسر جهان است برسیم.

اما چون عیسی این را شنید، به آنها گفت، آنها که سالم هستند به پزشک نیاز ندارند، بلکه بیماران. «مت 9:12» KJV

وجود بیمارستان ها، کادر درمانی و خدمات پزشکی حق مسلم همه انسان های روی زمین است.

پروردگار ما به ما دستور می دهد: به دیگران کمک کنید تا به وسیله شما مردم جهان محبت من را بشناسند.

لذا با حمایت داوطلبان و خیرین نیاز مناطق محروم به خدمات درمانی را تامین می کنیم. تلاش می کنیم با راه اندازی بیمارستان های ثابت یا سیار، مناطق محروم را به کادر درمانی و خدمات درمانی، پزشکی و غیره مجهز کنیم.

کمک های بشر دوستانه